Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn bij 't AfslankHuys en die je terugvindt op de website van 't AfslankHuys.

Afspraken: bij 't AfslankHuys werken we altijd op afspraak, dus op een specifieke datum en een specifiek uur dat je vooraf vastlegt.

Kennismakingsgesprek: dit is een soort intakegesprek waarbij we vooral luisteren naar hetgeen jij wil bereiken. Aan de hand daarvan zal er een traject opgesteld worden dat het best bij je past.

Body Analyse: is een impedantie meting doorheen je lichaam en meet buiten je gewicht en BMI ook je vetpercentage, lichaamsvocht, botmassa, … Een Body Analyse is geen exacte wetenschap maar geeft je wel een beeld van je toestand of evolutie.

Leden: ben je klant bij 't AfslankHuys en heb je een lidmaatschap of een lopende beurtenkaart, dan noemen we je met trots een actief lid. Actieve leden hebben toegang tot MyAfslankhuys website. Leden kunnen ook in elk filiaal van 't AfslankHuys sporten (excl. Essen).

Gasten: Schrijf je je in voor een kennismaking of een proefbeurt, dan noemen we een je gast of gastlid. Je mag beperkt van onze faciliteiten gebruik maken.

Coaches: Onze medewerkers, en kunnen gespecialiseerd zijn in zowel body, food of mind. Ze coachen jou om je doel op een zo performant mogelijke manier te behalen.

Infraslim: Sporten doe je bij ons doorgaans liggend in onze unieke infrarood cabines. Op deze manier worden je spieren opgewarmd en wordt sporten makkelijker en doeltreffender, zonder spierpijnen.

IRtrainer:

IRbooster:

Voedingsanalyse: wens je gewicht te verliezen of heb je een voedingsgevoelige aandoening, dan kan je beroep doen op onze voedingscoach.

Beurtenkaart: dit is een aankoop in de vorm van een bepaald aantal beurten die je binnen een gestelde termijn moet opnemen. Bij iedere gemaakte afspraak wordt een beurt aangerekend.

Lidmaatschap: dit is een abonnementsvorm waarbij je als lid intekent voor een bepaalde termijn en volgens een bepaalde betaalcyclus betaalt. Afhankelijk van het type lidmaatschap kun je wekelijks een of meerdere afspraken inplannen.

Lidmaatschappen bepalingen: Een lidmaatschap wordt bepaald door de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag. De invulling is het pakket aan diensten en/of producten en de frequentie ervan waarop je als lid recht hebt gedurende een betaalcyclus. De betaalcyclus is doorgaans per maand of per jaar. Bij elke nieuwe betaalcyclus heb je als lid opnieuw recht op de invulling zoals die omschreven is. De termijn is de duur van het lidmaatschap en een veelvoud van de betaalcyclus. Het cyclusbedrag ten slotte is het lidgeld dat per betaalcyclus aangerekend wordt. Het cyclusbedrag is afhankelijk van de gekozen invulling en de verhouding termijn/betaalcyclus. Als je inschrijft voor een lidmaatschap, wordt er meestal een inschrijfgeld gevraagd. De verschillende lidmaatschappen met de termijnen, betaalcyclussen en cyclusbedragen vind je terug op de website en in de studio.

Prijs: De prijs van een lidmaatschap omvat een inschrijfgeld en een cyclusbedrag. Het inschrijfgeld is eenmalig verbonden aan een nieuw lidmaatschap en het cyclusbedrag is afhankelijk van de verhouding betaalcyclus/termijn. Al die gegevens vind je vooraf terug op de website en achteraf op het getekende inschrijfformulier. Wordt er geen melding gemaakt van een inschrijfgeld, dan mag je ervan uitgaan dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is. Inschrijfgelden zullen nooit met terugwerkende kracht aangerekend worden.

Inschrijvingen: Inschrijven voor een lidmaatschap doe je via een inschrijfformulier waarop duidelijk de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag van het lidmaatschap terug te vinden zijn. Het inschrijfformulier wordt voor akkoord door beide partijen in de studio ondertekend of online door de algemene voorwaarden te accepteren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een ouder het inschrijfformulier mee ondertekenen. Overeenkomstig met de wetgeving heb je bij een online inschrijving een wrakingsrecht van veertien dagen zonder enige vorm van gebruiksrecht.

Betalingen: Cyclusbedragen (lidgelden) zullen ca. 7 dagen voor de aanvang van de volgende betaalcyclus geïnd worden via een SEPA-domiciliëring, tenzij anders overeengekomen is. Het inschrijfgeld en het eerste cyclusbedrag zal ca. 7 dagen na de inschrijving geïnd worden of rechtstreeks via de voorziene betaalmogelijkheden in de studio. Voor iedere inning wordt een kassabon aangemaakt. Dit is op eerste verzoek beschikbaar in de club. Clubs behouden zich het recht voor om kassabons uitsluitend via e-mail te versturen. Indien gewenst kan er voor btw-houders een factuur aangemaakt worden. Gelieve dit voor inschrijving of voor de volgende betaalcyclus aan te vragen. Vorderingen Als - om welke reden dan ook - een cyclusbedrag onbetaald blijft, volgt er een tweede betalingsverzoek. Wordt hier ook geen gevolg aan gegeven, dan zal na een ingebrekestelling een vordering ingesteld worden en het staat ons vrij deze uit te besteden aan een derde partij. Een vordering houdt in dat we alle openstaande cyclusbedragen tot het einde van de afgesloten termijn onmiddellijk kunnen opeisen en verhogen met de wettelijke kosten en interesten. Betaalde inschrijfgelden en/of cyclusbedragen kunnen niet teruggevorderd worden.

Minimale termijn: Lidmaatschappen met een betaalcyclus per maand hebben – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – een minimale termijn van drie betalende maanden. Lidmaatschappen met een betaalcyclus per jaar hebben – tenzij anders uitgedrukt – een minimale termijn van één jaar. Na de minimale periode heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap te beëindigen (zie ‘Vroegtijdige uitschrijving’), of je lidmaatschap te downgraden naar een ander lidmaatschap, of naar een andere termijn (zie ‘Downgrade’). Alleen een upgrade van het lidmaatschap is niet gebonden aan een minimale termijn.

Reguliere beëindiging: Op het einde van de ingeschreven termijn zal je lidmaatschap automatisch eindigen. Een maandelijks lidmaatschap kan je altijd automatisch op maandbasis laten verlengen aan dezelfde prijs. Het is voldoende om deze voorkeur 10 dagen voor het einde van je lidmaatschap per email door te geven aan de studio. Een verdergezet lidmaatschap kan op ieder moment stopgezet worden met dien verstande dat je dit uiterlijk 10 dagen voor einde van je laatste cyclus moet melden . Wij behouden ons het recht om de dan gangbare prijzen te hanteren, of om het lidmaatschap te beëindigen.

Vroegtijdige uitschrijving: Als je – om welke reden dan ook – zou beslissen om je lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Maar omdat we er niets aan hebben als je je niet meer goed voelt bij ons, heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap – uiterlijk 10 dagen voor het einde van een lopende cyclus en rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) – vroegtijdig te beëindigen. Buiten de logische cumulatieve kosten zullen wij daarvoor geen extra kosten aanrekenen. De cumulatieve kosten zijn het aantal maanden verschil in cyclusbedragen tussen het ingeschreven lidmaatschap en een lidmaatschap dat equivalent zou staan op het moment van uitschrijving. Als equivalent van het moment van uitschrijving nemen we de termijn die gelijk of lager ligt dan de betaalde termijn. Uitschrijven doe je door een uitschrijfformulier met de vermelde cumulatieve kosten te ondertekenen en die kosten ook meteen te betalen. Als de betaalde cyclusbedrag(en) en/ of de cumulatieve kosten achteraf gestorneerd worden in geval van een SEPAdomiciliëring, dan zullen we het lidmaatschap alsnog in zijn totaliteit invorderen. Wanneer je door een ernstig letsel, handicap of ziekte hetzij permanent, hetzij langer dan twaalf maanden niet meer kunt deelnemen aan onze activiteiten, heb je het recht om je lidmaatschap te beëindigen zonder cumulatieve kosten. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Pauzeren: Je kunt een lidmaatschap met een betaalcyclus per maand pauzeren als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. In dat geval wordt de betaling ook gepauzeerd. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Opschorten: Per termijn van drie maanden kun je je lidmaatschap op eenvoudig verzoek een volledige week (van maandag tot en met zondag) laten opschorten. Het volstaat om uiterlijk tien dagen voor de gewenste opschortdatum een e-mail te sturen naar het adres van de studio waarin je duidelijk vermeldt welke weeknummer(s) je wenst op te schorten. In dat geval loopt de betaalcyclus wel gewoon verder, maar krijg je aan het einde van het lidmaatschap een inlooptermijn die gelijk is aan het totaal van de opgeschorte weken. Opschortweken zijn cumuleerbaar binnen het initiële lidmaatschap. Bij het verlengen van een lidmaatschap blijven dezelfde opschortrechten van kracht. Indien een lidmaatschap vroegtijdig beëindigd wordt, dan vervalt de opgebouwde inloopperiode automatisch. Een terugbetaling van genomen opschortingen is in dit geval niet meer mogelijk.

Overdraagbaarheid en terugbetaling: Zolang er geen betaalachterstanden zijn, mag je je lidmaatschap eenmalig overdragen aan derden. Als overdrager heb je geen recht op een terugbetaling, ook al is het einde van de betaalcyclus nog niet bereikt. Ook de overnemer heeft geen recht op een terugbetaling of op eventuele perioden die jij als overdrager hebt laten opschorten. De overnemer verliest ook het recht om het lidmaatschap nog eens verder over te dragen. Een lidmaatschap kun je uitsluitend overdragen bij aanvang van een week en zolang je diezelfde week nog geen diensten en/of producten hebt gepuurd uit je over te dragen lidmaatschap. Voor het overdragen van een lidmaatschap wordt een forfaitaire kost van 40 euro aangerekend. Gezien onze soepele regeling voor het beëindigen, downgraden, opschorten en overdragen van lidmaatschappen komt een terugbetaling van lidgelden of inschrijfgelden – om welke reden dan ook – nooit in aanmerking.

Downgrade: Een lidmaatschap downgraden is mogelijk door je uit een actief lidmaatschap uit te schrijven en in te schrijven op een nieuw lidmaatschap, rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) en uiterlijk tien dagen voor het einde van een lopende cyclus. We rekenen geen inschrijfkosten aan bij een downgrade.

Upgrade: Upgraden naar een ander lidmaatschap bij een nieuwe cyclus is altijd mogelijk. Hou er rekening mee dat je dit ten laatste tien dagen voor het einde van een lopende cyclus moet kenbaar maken.

Beurtenkaarten: Beurtenkaarten bevatten minimaal 10 beurten die je altijd vooruitbetaalt in een filiaal van 't AfslankHuys of via overschrijving. Op de beurtenkaart noteren we elke afspraak en iedere opgenomen beurt.

Geldigheidsduur: Als je een beurtenkaart aankoopt, leggen we – tenzij anders overeengekomen – een vervaldag vast. De periode dat een beurtenkaart houdbaar blijft, is 1 week per beurt na aanvang. Een 20-beurtenkaart bijvoorbeeld, blijft 6maanden geldig na aanvang.

Vervaldatum: Na de vervaldatum kunnen er geen rechten meer uit de beurtenkaart gepuurd worden. 't Afslankhuys is vrij om de vervaldatum al dan niet te verlengen onder eigen voorwaarden.

Overdraagbaarheid en terugbetalingen: Je kunt je beurtenkaart aan derden overgedragen op voorwaarde dat jij of de overnemer de al opgenomen beurten bijbetaalt. Hierdoor heeft de overnemer opnieuw recht op een volledige beurtenkaart zoals initieel aangekocht. Zo kan 't AfslankHuys haar diensten ook optimaal verzekeren ten aanzien van de overnemer. Een terugbetaling van een beurtenkaart is op geen enkele manier mogelijk, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Opschorting: Je kunt een beurtenkaart opschorten als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts. Na akkoord zullen we de vervaldatum op de beurtenkaart aanpassen.

Afspraken: Bij 't AfslankHuys zijn alle activiteiten op afspraak. Het is voor onze planning en voor de tevredenheid van onze leden absoluut nodig dat je minimaal tien minuten voor de afspraak aanwezig bent. Zo heb je nog voldoende tijd om je klaar te maken om aan de activiteit deel te nemen. Als je een activiteit ongeldig annuleert of verplaatst, zullen we de ingeplande activiteit aanrekenen. Afsprakenregeling via e-mail • Via e-mail kun je tot twaalf uur vooraf een activiteit inplannen, geldig annuleren of geldig verplaatsen. We bekijken dan de beschikbaarheid en je ontvangt een bevestiging. Via de website app kun je tot twee uur vooraf een activiteit inplannen. • Afspraken geldig annuleren of verplaatsten kan tot twaalf uur vooraf. Let op want we hanteren een geautomatiseerd system. Indien je je afspraak 11h en 59m vooraf annuleert of verplaatst, zal deze automatisch aangerekend worden. Afsprakenregeling via de telefoon • Via de telefoon kun je op elk moment vragen om een activiteit in te plannen. We kijken dan meteen naar de beschikbaarheid. • Een activiteit geldig verplaatsen kan tot acht uur voor aanvang, tenzij de activiteit verplaatst kan worden naar een ander tijdstip op dezelfde dag en al naargelang de beschikbaarheid. • Een activiteit geldig annuleren kan tot acht uur voor de aanvang.

Algemeen: De algemene voorwaarden van 't AfslankHuys zijn van toepassing in elk filiaal en zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen jou en 't AfslankHuys. We verwachten van jou als lid dan ook dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals ze gesteld zijn. 't AfslankHuys heeft het recht om de algemene voorwaarden op elk moment, en zonder informatieplicht, aan te passen. Je vindt de algemene voorwaarden terug op de website van 't AfslankHuys.

Openinguren en sluitingsdagen: 't AfslankHuys heeft het recht om zijn openingsuren aan te passen en het aantal specifieke activiteiten te wijzigen. De openingsuren van 't AfslankHuys vind je op de website terug.

Bezoekrecht: 't AfslankHuys is ingericht voor dames en heren met een minimale leeftijd van 14 jaar. Kinderen, peuters of baby’s zijn uiteraard welkom, maar moeten vergezeld zijn door een lid die er de volledige verantwoording voor draagt. Huisdieren, van welke aard of omvang ook, zijn niet toegelaten.

Gebruik lockers en douches: Als actief lid mag je de lockers en douches gratis gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. Verlies je de lockersleutels of neem je ze mee, dan kunnen we een forfaitair bedrag van 10 euro aanrekenen om de sleutel of het slot te vervangen. Douchegerief is niet aanwezig en kun je het best zelf meenemen. We verwachten dat je na het douchen de douchefaciliteit netjes achterlaat.

Het gebruik van de Infraslim: We vragen dat je voor het gebruik van de Infraslim sportkleding en sport- of studiosokjes draagt en minimaal een handdoek meeneemt voor onder je rug en hoofd. Betreedt de Infraslim nooit met schoeisel. Ook scherpe voorwerpen zoals juwelen, horloge, (kleding)spelden, sleutels of andere voorwerpen die krassen of zelfs scheuren in de bekleding kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten. Schade door scherpe voorwerpen die je toch, bewust of onbewust, in de Infraslim meeneemt, zal op jou verhaald worden.

Achtergelaten voorwerpen: Voorwerpen die je vergeet of achterlaat in een filiaal worden zes maanden bewaard

Rookverbod: 't AfslankHuys is een sportclub. Daar geldt een totaal en wettelijk rookverbod, ook al is dat niet duidelijk aangegeven in of rond de club. Wijziging betaalgegevens Wijzigingen in de gegevens die een geautomatiseerde betaling onmogelijk maken moet je telkens tijdig (voor de volgende incassering) aanpassen of melden aan het filiaal waar je lid bent.

Privacy: We bewaren al je persoonlijke gegevens zorgvuldig en eerbiedigen je privacy. De privacyverklaring vind je terug op onze website.

Risico en aansprakelijkheid: 't AfslankHuys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen. Je mag onze lockers vrij gebruiken, maar ze bieden geen garanties op dat vlak. 't AfslankHuys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in of aan de club. Sporten kunnen spierpijnen en/of blessures veroorzaken die niet te verhalen zijn op de club of op onze coaches.

Klachten: Voor klachten kun je in de eerste plaats terecht bij onze coaches. Als dat geen oplossing biedt, kun je het best je klacht naar info@afslankhuys.be sturen.

Geschillen: Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die aangegaan zijn door de leden van 't AfslankHuys is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.